RSS

Verslag voorjaarsbijeenkomst 2018

In het verenigingsjaar 2017-2018 kon spijtig genoeg maar één bijeenkomst plaatsvinden: een boeiende sociëteitsavond in café De Sleutel in Groningen op dinsdag 13 maart 2018. Hieronder doen wij verslag van deze Voorjaarsbijeenkomst. In deze bijeenkomst nam het bestuur van de Noordelijke Afdeling afscheid van zijn penningmeester, Wim Hilberdink, en bestuurslid Gelly Talsma. De nieuwe bestuursleden zijn Erica van Boven en Rob Pronk, als penningmeester. Anton Brand, voorzitter, Maarten Praamstra, secretaris, en Stefan van der Poel zetten hun bestuurslidmaatschap voort.

Ruim dertig leden woonden de bijeenkomst in De Sleutel bij en genoten niet alleen van een goed verzorgd en smakelijk buffet maar ook van drie gevarieerde en onderhoudende inleidingen en presentaties.

Voorzitter Anton Brand opende de bijeenkomst met enkele bestuurlijke aangelegenheden. Gelly Talsma en Wim Hilberdink hebben om zakelijke redenen hun bestuurslidmaatschap beëindigd. In hun plaats verkozen de aanwezigen Erica van Boven en Rob Pronk bij acclamatie als nieuwe leden van het bestuur. Anton Brand bedankte de scheidende penningmeester, Wim Hilberdink, voor zijn vele verdiensten voor de Noordelijke Afdeling gedurende twaalf jaar en gaf hem ter herinnering de net verschenen biografie van Jacob van Lennep, geschreven door Marita Mathijsen.

Ook bedankte Anton Brand de kascommissie – Douwe van der Bijl en Egge Knol –, die de jaarstukken over 2016 controleerde en in orde bevond. De scheidende penningmeester werd gedechargeerd. In 2018 wordt een nieuwe kascommissie gevormd. Henk Boels gaf te kennen in die commissie zitting te willen nemen.

Daarna was het woord aan de eerste gastspreker: Mathijs Sanders, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij sprak bevlogen over de weerklank van Louis-Ferdinand Céline in Nederland in de jaren dertig, in het bijzonder over diens omstreden roman Voyage au bout de la nuit (Reis naar het einde van de nacht, in de geprezen vertaling van J.A. Sandfort). Net als in de oratie die Mathijs Sanders in januari 2018 hield, Het land dat ons wacht, onder meer over de receptie in Nederland van Joseph und seine Brüder van Thomas Mann, staat de vraag centraal naar wat literatuur doet, niet wat literatuur is. Het gaat om functionalisme, het gebruik dat mensen sociaal en cognitief maken van literatuur. Mathijs Sanders visualiseerde zijn onderzoek in een illustratieve hand-out en had voor alle aanwezigen een exemplaar van zijn oratie bij zich.

Vervolgens was het woord aan dichter Jane Leusink. Zij presenteerde een speciaal voor deze sociëteitsavond geschreven essay over haar poëzie en de werking daarvan. Ter toelichting las zij een viertal gedichten voor, onder andere uit haar laatst verschenen bundel Een grazende streep in de lucht (2015). Daarna introduceerde Jane Leusink de dichter en auteur Aly Freije, die eveneens gedichten voordroeg uit de beide bundels die zij heeft gepubliceerd, en ook een fragment uit haar net verschenen novelle De vloeivelden in (2018), haar eerste publicatie in proza. Beider presentatie sprak mede zo tot de verbeelding doordat de gekozen gedichten op een groot beeldscherm werden geprojecteerd.

Laatste gastspreker was Stefan van der Poel. Hij sprak in plaats van schrijver Louis Stiller, die te elfder ure door ziekte verstek moest laten gaan – maar al heeft toegezegd bij een volgende gelegenheid zijn inleiding over Sporen door het Hogeland te zullen houden. Stefan van der Poel, universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de RUG, publiceerde in 2016 samen met Klaas van Berkel, beiden als redacteur, een studie over het leven en werk van de Groninger filosoof Leo Polak (1880-1941), die al vroeg in de oorlog in Sachsenhausen om het leven werd gebracht. Stefan van der Poel sprak enthousiast over het levensgevoel van Leo Polak, euthymia, aan de hand van de brieven en de dagboeken die Polak in zijn laatste levensjaren schreef.

Het is de bedoeling dat de Najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling weer ‘op locatie’ wordt gehouden. Vanzelfsprekend ontvangen de leden daarover tijdig bericht.

Anton Brand, voorzitter Noordelijke Afdeling
Maarten Praamstra, secretaris Noordelijke Afdeling