RSS

In zijn publieke optreden vertoonde Herman Verbeek (1936-2013) een welhaast onuitputtelijke daden- en manifestatiedrang. Alles wat hij aanpakte, deed hij met hartstocht en overtuiging. Binnen de katholieke kerk behoorde Herman tot de groep van vernieuwers: zij die de kerk meer bij de tijd en dichter bij de mensen wilden brengen. Zijn politieke loopbaan (PPR/GroenLinks) sloot daar naadloos bij aan. Hij wilde het geloof politiseren en de politiek juist spiritueler maken. Zijn verlangen naar gemeenschap en verbondenheid botste echter met een ander diep gekoesterd verlangen: een verlangen naar concentratie en verstilling, naar een monnikenbestaan. Zijn laatste jaren, na het beëindigen van zijn politieke loopbaan in het Europees Parlement, verliepen zo grotendeels in isolement, binnen de fictieve muren van een zelfverkozen eenmansabdij. In deze periode vormde het schrijven zijn voornaamste bezigheid. Deze biografie omvat bovenal een verslag en analyse van Hermans persoonlijke en publieke worsteling.

De Najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd door vijfenveertig leden bijgewoond. Het programma stond geheel in het teken van de literatuur, met als blikvangers de omvangrijke projecten waaraan Bill Mensema en Ynskje Penning momenteel werken: een tiendelige autobiografische romancyclus, Decade, en een trilogie over de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, Overleven. De bijeen-komst vond plaats op dinsdag 15 oktober 2019 in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen. Tussen de inleidingen en presentaties door genoten de aanwezigen van een goed verzorgd en smakelijk buffet, opnieuw bereid door traiteur s’Amuse uit Groningen.

Voorzitter Anton Brand opende de bijeenkomst met enkele bestuurlijke aangelegenheden. Om te beginnen meldde hij dat Karin Sitalsing, die vanavond zou spreken over haar bekroonde boek Boeroes, om gezondheidsredenen verstek moest laten gaan. Gelukkig was Erwin K. de Vries, sinds vijf jaar mede-eigenaar van boekhandel Godert Walter in de Oude Ebbingestraat, te elfder ure bereid haar te vervangen. Als het meezit, zal Karin Sitalsing haar inleiding houden tijdens de Voorjaarsbijeenkomst 2020. De leden van de kascommissie, Dieneke Hempenius-van Dijk en Henk Boels, zijn bereid gebleken die rol ook dit jaar weer op zich te nemen. Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst 2020 zullen zij verslag doen van hun bevindingen.

Erwin K. de Vries

Daarna was het woord aan Erwin de Vries, die onder de titel De impact van het boek een boeiend betoog hield over de toekomst van het boekenvak, uit verschillend perspectief. Aan de hand van een powerpointpresentatie en puttend uit zijn eigen ervaring als mede-eigenaar van boekhandel Godert Walter in de Oude Ebbingestraat, stond Erwin uitgebreid stil bij recent wetenschappelijk onderzoek van de branchevereniging waarin de effecten van lezen zijn gemeten, zowel op de leeftijd, de gezondheid en het welbevinden van mensen als op economische en maatschappelijke tendenties in de uitgeverswereld en de boekhandel. Vanuit de zaal werd hij ondersteund door Ilona Duits, boekhandelaar te Haren, waar boekhandel Boomker onlangs een nieuw pand in gebruik heeft genomen. Hoewel hij het onderzoek kritisch onder de loep nam, stelde Erwin toch vast dat het boekenvak een beperkte maar betekenisvolle niche blijft voor een belangrijke doelgroep. Lezen beïnvloedt het welzijn positief, de toegevoegde waarde van een boekhandel in de woonomgeving is groot. Na zijn inleiding haastte Erwin zich naar zijn eigen boekhandel, waar de eerste editie werd gehouden van het door hem georganiseerde Nederlands Leescafé.

Bill Mensema

Na het voorgerecht introduceerde Anton Brand de schrijver Bill Mensema. Hij maakte al naam met succesvolle romans als Doem Dada, Fietsen met Bob Dylan, Captain Liefie en BOEM! alsook creatieve beschouwingen over (rock)muziek, en heeft zich nu gestort op het schrijven van een romancyclus in tien delen over de jaren van 1978 tot 1987, Decade, waarvan het eerste deel op 6 oktober feestelijk werd gepresenteerd bij Uitgeverij Passage. Dat eerste deel kreeg de titel Mannenborstjes; het tweede deel komt in februari 2020 uit – Het pact van de Pont Neuf. In een humoristisch en geanimeerd relaas vertelde Bill hoe hij na BOEM!, zijn lijvige roman over de aardbevingsproblematiek in Groningen, in een writer’s block belandde en hoe hij zich dankzij oude vrienden daaruit wist te bevrijden. Zijn uitgever, Anton Scheepstra, lichtte toe dat het idee om tien delen te maken was geënt op de Britse komische televisiereeks Fawlty Towers van John Cleese. Anton Brand ging met Bill Mensema in gesprek en Bill las een amusant fragment uit de nieuwe roman voor.

Ynskje Penning

Het inhoudelijke deel van het programma werd afgesloten door Ynskje Penning, schrijver en beeldhouwer. Ze verwierf grote bekendheid met romans als Stormvloed en Emo’s labyrint en heeft zich in het afgelopen decennium gewijd aan een roman in drie delen over het leven van haar vader, de marinier Frans van Staalduinen, in het boek Frank van Yzerbergen. In een secuur en evenwichtig betoog vertelde Ynskje over de belevenissen van deze Frank van Yzerbergen en zes van zijn collega’s, die op 1 september 1939 op Curaçao zouden afzwaaien maar vier dagen daarvoor, toen in Nederland de mobilisatie werd afgekondigd, hun plannen en goede voornemens in rook zagen opgaan omdat ze onder de wapenen moesten blijven, ten minste tot een halfjaar na de oorlog. In Overleven staat de strijd op zee centraal, een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder The Battle of the Atlantic. Trots toonde Ynskje de aanwezigen de bijzondere vormgeving van haar docu-drama, met een veelheid aan historische data, kaarten, foto’s en andere illustraties. Het tweede deel van de trilogie verschijnt volgend najaar, het derde deel in 2021.

Ook de volgende Voorjaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling zal waarschijnlijk in De Sleutel plaatsvinden. Vanzelfsprekend ontvangen de leden daarover tijdig bericht.

[ Verslag en foto’s: Anton Brand, 16.10.2019 ]

De Voorjaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd door vijfendertig leden bijgewoond; helaas moest een enkeling op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte of het onstuimige weer. Het programma bood een aantrekkelijk palet van poëzie, biografie, taalwetenschap en beeldende kunst. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 12 maart 2019 in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen. Tussen de inleidingen en presentaties door genoten de aanwezigen van een goed verzorgd en smakelijk buffet, opnieuw bereid door traiteur s’Amuse uit Groningen.

Voorzitter Anton Brand opende de bijeenkomst met enkele bestuurlijke aangelegenheden. Hij bedankte de kascommissie, Dieneke Hempenius-van Dijk en Henk Boels, en gaf het woord aan Henk Boels, die verklaarde dat de bescheiden van de penningmeester, Rob Pronk, in orde waren bevonden en dat Dieneke Hempenius-van Dijk en hijzelf ook volgend jaar bereid zijn als kascommissie te fungeren. De aanwezigen dechargeerden vervolgens de penningmeester bij acclamatie.

Daarna was het woord aan de secretaris van het bestuur, Maarten Praamstra, die schrijfster en dichteres Sabine van den Berg introduceerde en aansluitend sprak met schrijver Nick ter Wal. Sabine van den Berg verwierf bekendheid met de trilogie Zien Horen Zwijgen (2017) en debuteerde recent als dichteres met de bundel Nestvlinders, die op 25 januari jl. werd gepubliceerd. Uit de vragen van Maarten Praamstra en de antwoorden daarop van Sabine van den Berg bleek duidelijk hoe persoonlijk haar poëzie is – die overigens nog eens wordt geaccentueerd door de eigen tekeningen en schetsen die de dichteres in de bundel opnam. Ook las Sabine van den Berg enkele gedichten voor.

Nick ter Wal kreeg in 2017 het Hendrik de Vriesstipendium van de gemeente Groningen en gebruikte dat om De schrijfmachine te schrijven, een levensschets van de schrijver Ferdinand Langen (1918-2016), pseudoniem voor de uit Eenrum afkomstige Egbertus Pannekoek. Nick ter Wal correspondeerde met Langen en ontmoette hem diverse malen. Ook erfde hij diens schrijfmachine, een Smith Corona. Hij vertelde onderhoudend over Langens contacten in de letterkundige wereld gedurende vele decennia, zijn vondst van de reclameslogan Glaasje op… Laat u rijden, later een carnavalshit, en de vergeten roman Jacques en Jacqueline (1948), waarin beide personages zich pas op de allerlaatste bladzijde melden. Eigenlijk is het tijd voor een heruitgave, vond ook Nick ter Wal.

Na het voorgerecht introduceerde Erica van Boven, lid van het bestuur, Theo Witte, exvakdidactus Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij een powerpoint-presentatie hield hij een inleiding over het literatuuronderwijs op middelbare scholen en aan de universiteit, getiteld Alles van waarde. Over de crisis in de Nederlandse taal en letteren. Theo Witte schilderde de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied in de afgelopen decennia, van grote beleidsnota’s in de jaren tachtig tot voortgaande ontlezing en laaggeletterdheid in deze eeuw, en analyseerde hoe het mogelijk is dat er steeds minder gelezen wordt terwijl er meer auteurs zijn dan ooit en meer boeken worden gepubliceerd. Hij hield een warm pleidooi om trots te zijn op de eigen taal en cultuur, en zette zich af tegen de voortschrijdende verengelsing in het onderwijs. Misschien kan de Maatschappij aan een nieuwe canon bijdragen, sloot hij af. Uit de vele reacties na afloop van zijn inleiding bleek hoezeer Theo Witte een gevoelige snaar had geraakt: de aanwezigen onderkenden de relevantie van het probleem en deelden zijn zorg, en gaven daar nadrukkelijk uiting aan.

De volgende gastspreker was Jan Jaap Heij, oud-conservator van het succesvolle Drents Museum in Assen. Hij werd kort ingeleid door Anton Brand. In maart 2016 hield hij al eens een lezing over de kunstschilder Marinus Julius van Raalte (1873-1944) en diens postuum uitgebrachte roman Een jaar in het leven (2014). Ditmaal sprak hij over de van oorsprong Oostenrijkse kunstenaar Georg Sturm (1855-1923), die onder meer de wandschilderingen maakte in de Eregalerij en de Voorhal van het Rijksmuseum in Amsterdam en bijdroeg aan de kunstzinnige verfraaiing van de Statenzalen in de provinciehuizen van Drenthe en Overijssel en de grote hal van het Centraal Station in Amsterdam. De restauratie van het Rijksmuseum is inmiddels een feit, die van het Centraal Station wordt binnenkort afgerond. Jan Jaap Heij illustreerde zijn betoog met een fraaie powerpoint-presentatie en toonde het boek dat hij samen met Rob Delvigne over Sturm schreef, In de schaduw van Cuypers (2018).

Ter afsluiting van het inhoudelijke programma droeg Sabine van den Berg vier gedichten uit Nestvlinders voor.

Ook de volgende Voorjaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling zal waarschijnlijk in De Sleutel plaatsvinden. Vanzelfsprekend ontvangen de leden daarover tijdig bericht.

Verslag en foto’s: Anton Brand

De Najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bood een gevarieerd en onderhoudend programma. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 6 november 2018 in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen en werd door ruim vijfendertig leden bijgewoond. Tussen de inleidingen en presentaties door genoten zij van een goed verzorgd en smakelijk buffet.

Voorzitter Anton Brand opende de bijeenkomst met enkele bestuurlijke aangelegenheden. Zo heette hij Erica van Boven welkom als nieuw bestuurslid en nam hij afscheid van Gelly Talsma, die uit het bestuur is getreden. Hij bedankte haar voor haar enthousiasme voor de Maatschappij en grote inzet voor de Noordelijke Afdeling. Ter herinnering gaf hij haar het net verschenen boek 1001 vrouwen in de twintigste eeuw van historica Els Kloek. Gelly Talsma sprak een kort dankwoord.

Ook kwam de samenstelling van de nieuwe kascommissie ter sprake. Henk Boels had tijdens de Voorjaarsbijeenkomst al te kennen gegeven in die commissie zitting te willen nemen. Dieneke Hempenius-van Dijk verklaarde zich daartoe eveneens bereid. Het verslag van de kascommissie komt tijdens de volgende Voorjaarsbijeenkomst aan de orde.

Daarna was het woord aan de eerste gastspreker: Fleur van de Bij, historica, journaliste en nieuw lid van de Maatschappij. Ze werd geïntroduceerd door bestuurslid Stefan van der Poel en sprak bewogen en inspirerend over haar literaire debuut De Nijl in mij. Een ontdekkingsreis naar het hart van de waanzin. Als student raakte Fleur van der Bij geïnteresseerd in de Nederlandse ontdekkingsreiziger Joannes (Juan) Maria Schuver en diens verdwijning en dood in Soedan in 1883. Ze reisde hem in 2006 na – een hoogst avontuurlijke en niet van risico’s gespeende onderneming – en werd door schrijver Frank Westerman gestimuleerd haar belevenissen en persoonlijke herinneringen te boek te stellen. Die herinneringen gingen emotionerend diep: ze betroffen de onverwachte dood van een jongere zus toen de schrijfster vijftien was. De Nijl in mij is een succesvol boek geworden. Fleur van de Bij kon aankondigen dat haar volgende boek in januari 2019 verschijnt: Verkeersslachtoffer 22/10. Op zoek naar de man die mijn zusje doodreed.

Vervolgens was het woord aan Peter Groenewold, in gezelschap van zijn echtgenote en co-auteur Gerlinde Schüssler. Ook zij werden door Stefan van der Poel geïntroduceerd. Samen met fotograaf Rein Scholte publiceerden zij dit voorjaar De markt, en dan hebben we het specifiek over de Groninger Vismarkt. Peter Groenewold vertelde fraai over de aanleiding, de totstandkoming en de vormgeving van het boek. Het is gebaseerd op een veertigtal gesprekken met verkopers en marktmeesters, oud en jong, rijk en arm, en biedt een intrigerend beeld van de ontwikkeling van de warenmarkt in het licht van culturele, maatschappelijke en economische veranderingen en het gemeentelijke binnenstadsbeleid. Peter Groenewold schilderde de markt als een podium voor honderden verhalen en sloot zijn inleiding af met een citaat van Hölderlin over ‘het einde van de markt’, uit het Duits vertaald door Ard Posthuma.

Laatste gastspreker was Louis Stiller, ingeleid door Anton Brand. Hij vertelde, daarbij behulpzaam geassisteerd door Annette Timmer, over het project Leesbaar Groningen, een literaire citatenkaart van de stad en de provincie Groningen naar het voorbeeld van het reeds verschenen Leesbaar Amsterdam. Hij toonde de kaart voor het eerst tijdens het onlangs gehouden festival Het Grote Gebeuren en deed dat thans opnieuw voor de leden van de Noordelijke Afdeling. Dat maakte veel tongen los, vooral over de mogelijke toepassingen van de kaart – van de binnenzijde van wc-deuren tot behangsel in hotelkamers, van koppen en mokken tot tafelkleden. De meeste citaten die Louis Stiller over Groningen kreeg aangereikt kwamen uit het oeuvre van Gerrit Krol. En natuurlijk kwam de vraag aan de orde of de samensteller nu ook een literaire citatenkaart van Drenthe gaat maken.

Ook de volgende Voorjaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling zal waarschijnlijk in De Sleutel plaatsvinden. Vanzelfsprekend ontvangen de leden daarover tijdig bericht.

Verslag: Anton Brand, foto’s: Maarten Praamstra, 06.11.2018

Verslag voorjaarsbijeenkomst 2018

In het verenigingsjaar 2017-2018 kon spijtig genoeg maar één bijeenkomst plaatsvinden: een boeiende sociëteitsavond in café De Sleutel in Groningen op dinsdag 13 maart 2018. Hieronder doen wij verslag van deze Voorjaarsbijeenkomst. In deze bijeenkomst nam het bestuur van de Noordelijke Afdeling afscheid van zijn penningmeester, Wim Hilberdink, en bestuurslid Gelly Talsma. De nieuwe bestuursleden zijn Erica van Boven en Rob Pronk, als penningmeester. Anton Brand, voorzitter, Maarten Praamstra, secretaris, en Stefan van der Poel zetten hun bestuurslidmaatschap voort.

Ruim dertig leden woonden de bijeenkomst in De Sleutel bij en genoten niet alleen van een goed verzorgd en smakelijk buffet maar ook van drie gevarieerde en onderhoudende inleidingen en presentaties.

Voorzitter Anton Brand opende de bijeenkomst met enkele bestuurlijke aangelegenheden. Gelly Talsma en Wim Hilberdink hebben om zakelijke redenen hun bestuurslidmaatschap beëindigd. In hun plaats verkozen de aanwezigen Erica van Boven en Rob Pronk bij acclamatie als nieuwe leden van het bestuur. Anton Brand bedankte de scheidende penningmeester, Wim Hilberdink, voor zijn vele verdiensten voor de Noordelijke Afdeling gedurende twaalf jaar en gaf hem ter herinnering de net verschenen biografie van Jacob van Lennep, geschreven door Marita Mathijsen.

Ook bedankte Anton Brand de kascommissie – Douwe van der Bijl en Egge Knol –, die de jaarstukken over 2016 controleerde en in orde bevond. De scheidende penningmeester werd gedechargeerd. In 2018 wordt een nieuwe kascommissie gevormd. Henk Boels gaf te kennen in die commissie zitting te willen nemen.

Daarna was het woord aan de eerste gastspreker: Mathijs Sanders, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij sprak bevlogen over de weerklank van Louis-Ferdinand Céline in Nederland in de jaren dertig, in het bijzonder over diens omstreden roman Voyage au bout de la nuit (Reis naar het einde van de nacht, in de geprezen vertaling van J.A. Sandfort). Net als in de oratie die Mathijs Sanders in januari 2018 hield, Het land dat ons wacht, onder meer over de receptie in Nederland van Joseph und seine Brüder van Thomas Mann, staat de vraag centraal naar wat literatuur doet, niet wat literatuur is. Het gaat om functionalisme, het gebruik dat mensen sociaal en cognitief maken van literatuur. Mathijs Sanders visualiseerde zijn onderzoek in een illustratieve hand-out en had voor alle aanwezigen een exemplaar van zijn oratie bij zich.

Vervolgens was het woord aan dichter Jane Leusink. Zij presenteerde een speciaal voor deze sociëteitsavond geschreven essay over haar poëzie en de werking daarvan. Ter toelichting las zij een viertal gedichten voor, onder andere uit haar laatst verschenen bundel Een grazende streep in de lucht (2015). Daarna introduceerde Jane Leusink de dichter en auteur Aly Freije, die eveneens gedichten voordroeg uit de beide bundels die zij heeft gepubliceerd, en ook een fragment uit haar net verschenen novelle De vloeivelden in (2018), haar eerste publicatie in proza. Beider presentatie sprak mede zo tot de verbeelding doordat de gekozen gedichten op een groot beeldscherm werden geprojecteerd.

Laatste gastspreker was Stefan van der Poel. Hij sprak in plaats van schrijver Louis Stiller, die te elfder ure door ziekte verstek moest laten gaan – maar al heeft toegezegd bij een volgende gelegenheid zijn inleiding over Sporen door het Hogeland te zullen houden. Stefan van der Poel, universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de RUG, publiceerde in 2016 samen met Klaas van Berkel, beiden als redacteur, een studie over het leven en werk van de Groninger filosoof Leo Polak (1880-1941), die al vroeg in de oorlog in Sachsenhausen om het leven werd gebracht. Stefan van der Poel sprak enthousiast over het levensgevoel van Leo Polak, euthymia, aan de hand van de brieven en de dagboeken die Polak in zijn laatste levensjaren schreef.

Het is de bedoeling dat de Najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling weer ‘op locatie’ wordt gehouden. Vanzelfsprekend ontvangen de leden daarover tijdig bericht.

Anton Brand, voorzitter Noordelijke Afdeling
Maarten Praamstra, secretaris Noordelijke Afdeling

De Voorjaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vond plaats op dinsdag 28 maart jl. in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen en werd bijgewoond door 35 à 40 leden. Traditiegetrouw had de bijeenkomst weer de vorm van een lopend buffet. Na een openingswoord door voorzitter Anton Brand, waarin hij dank uitsprak aan de leden van de kascommissie, Douwe van der Bijl en Egge Knol, en de penningmeester, Wim Hilberdink, introduceerde bestuurslid Stefan van der Poel drie vertalers uit het Hebreeuws: Tsafi van Uitert-Levy, Asaph Ben-Menahem en Tamir Herzberg.

Na voordrachten van proza en poëzie door Tsafi van Uitert-Levy en Asaph Ben-Menahem vertelde Tamir Herzberg iets over het vertaalproces dat komt kijken bij Hebreeuwse literatuur en hoe je als vertaler telkens moet kiezen of je zo letterlijk mogelijk vertaalt of de essentie van de tekst wilt overbrengen. Daarna ontstond een geanimeerde discussie over de vraag of Asaph Ben-Menahem na 41 jaren in Nederland nu een Israëlische of een Nederlandse dichter is. Hoewel hij het uitzicht vanuit zijn raam typisch Nederlands vindt denkt hij daarover nog steeds in het Hebreeuws.

Coen Simon sprak voor het eerst over zijn nieuwe boek Oordeel zelf dat eind maart is verschenen. Aan de hand van Jiskefet en actueel onderzoek vertelt hij hoe het steeds lastiger wordt om een eigen mening te hebben. Nu wetenschappers zelf ‘officieel’ hebben vastgesteld dat de Mona Lisa gelukkig is, kun je als mens bijna niet meer iets mooi vinden. Volgens Kant is er sprake van smaak als je erover kunt twisten, maar niet argumenteren. Iets dat moeilijk wordt als er over kunst oordelen worden geveld door wetenschappers. Botsten in 1995 nog hoge en lage cultuur toen twee types van Jiskefet een boekhandel bezochten, nu zie je dat ook bij de Engelse ‘Tussen Kunst & Kitch’ waar een expert zich bekocht voelt omdat hij een (weliswaar prachtige) vervalsing aan de muur heeft hangen.

Coen Peppelenbos publiceerde afgelopen najaar zijn tweede roman De valkunstenaar en vertelt hoe hij inspiratie vond in het leven en werk van valkunstenaar Bas Jan Ader. Een kunstenaar over wie hij al schreef in zijn dichtbundel Vallende mannen. In het boek vertrekt een jonge kunstenaar, samen met zijn vader en zusje, vanuit Salland richting Den Haag. De licht dementerende vader heeft een verleden als goochelaar en op vrolijke wijze worden de bekendere trucs van goochelaars en de achteloosheid waarmee die worden uitgevoerd besproken. Datzelfde geldt ook voor het vallen. Een val moet je, volgens Peppelenbos, onverwacht inzetten voor het grootste effect.

De Voorjaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vond plaats op dinsdag 22 maart jl. in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen. Dertig leden woonden de bijeenkomst bij en genoten niet alleen van een goed verzorgd en smakelijk buffet maar ook van drie gevarieerde en onderhoudende presentaties.

Zieken, boeken en kikkersNadat voorzitter Anton Brand de aanwezigen welkom had geheten, was het woord aan dr Stefan van der Poel, historicus. Hij hield een voordracht over het leven en werk van Izaac van Deen (1804-1869), die in 1851 werd aangesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen als buitengewoon hoogleraar in de fysiologie. Van Deen was de eerste Joodse hoogleraar in Nederland. Zijn aanstelling betekende een doorbraak voor de emancipatie van de Joden in Nederland, ruim vijftig jaar na hun juridische gelijkstelling, en is in die zin vergelijkbaar met de toetreding tot de universiteit van Aletta Jacobs als studente medicijnen, twintig jaar later, in 1871. Van der Poel vertelde vol humor over de voeten die in het in de aarde had gehad om Van Deens professoraat te bewerkstelligen, in het bijzonder over de rol die Johan Thorbecke, de liberale staatsman, daarin had gespeeld. Voor belangstellenden had Stefan van der Poel een exemplaar bij zich van zijn boek over Van Deen, Tussen zieken, boeken en kikkers (Barkhuis, Groningen, 2012).

 

Wegen van ValentinaTweede spreker was uitgever en schrijver Gerrit Brand, die met veel enthousiasme sprak over zijn uitgeverij Nobelman, en vooral over enkele recente uitgaven van dat huis, zoals Yaad. Het meisje zonder geschiedenis (2015) van de uit Koerdistan afkomstige auteur Sarwar Joanroy en Het einde van de punk in Helsinki (2016) van Jaroslav Rudiš, een gevierd Tsjechisch schrijver. Brand vertelde hoe hij met deze internationale auteurs in contact is gekomen, en vooral ook over de inspanningen die nodig zijn om nog relatief onbekende auteurs aan de Nederlandse pers en boekenwereld te presenteren. Behalve uitgever, ook van het stedelijke magazine ‘Stad’ – beschikbaar voor de aanwezigen –, is Gerrit Brand romancier. Met zijn naamgenoot Anton Brand (geen familie) ging hij kort in gesprek over zijn debuut Tolvlucht (2007), Een heel nieuw leven (2011) en De wegen van Valentina (2014).

Doos van PassageAnton Scheepstra van Uitgeverij Passage kreeg als derde spreker het woord. Dezer dagen publiceert hij ‘De doos van Passage’, een prachtige cassette met maar liefst negen nieuwe dichtbundels én een bloemlezing hekeldichten. Hij vertelde, bij wijze van voorproefje, over de totstandkoming en de inhoud van deze bijzondere uitgave, die verschijnt in het jaar waarin Uitgeverij Passage haar 25-jarig jubileum viert. De dichters die met een nieuwe bundel komen zijn Daniël Dee, Paul Gellings, Karel ten Haaf, Renée Luth, Ronald Ohlsen, Diana Ozon, debutante Pauline Sparreboom, Irene Wiersma en Willem Jan van Wijk. Drie van hen gaven de avond extra cachet door uit eigen werk voor te lezen: Renée Luth, Ronald Ohlsen en Irene Wiersma.

PozeTer afsluiting van de avond overhandigde schrijver Gerard Stout uit Drenthe als verrassing voor de sprekers een exemplaar van het laatstverschenen nummer van zijn tijdschrift ‘Poze’. Daarin bleken de notulen van onze Voorjaarsbijeenkomst al volledig opgenomen te zijn.

Het is de bedoeling dat de Najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling weer ‘op locatie’ wordt gehouden, wellicht in Zwolle. Vanzelfsprekend ontvangen de leden daarover tijdig bericht.

[ Verslag: Anton Brand, 23.03.2015 ]

Sociëteitsavond op 22 maart 2016

Op dinsdag 22 maart staat de volgende bijeenkomst van de Noordelijke Afdeling gepland, wederom in de vorm van een ‘buffet parlant’, te houden in De Sleutel aan de Noorderhaven ZZ 72 te Groningen.

Op het programma staan voordrachten door

Stefan van der Poel, historicus en lid van ons bestuur. Hij zal spreken over het leven en het werk van Izaac van Deen (1804-1869). Van der Poel publiceerde enige jaren geleden het boek Tussen zieken, boeken en kikkers (Barkhuis, Groningen, 2012) over het leven van Van Deen.

Gerrit Brand, schrijver en uitgever zal vertellen over zijn uitgeverij, Nobelman, en een aantal recente publicaties, daaronder Yaad. Het meisje zonder geschiedenis (2015) van de uit Koerdistan afkomstige auteur Sarwar Joanroy en Het einde van de punk in Helsinki (2016) van Jaroslav Rudiš, een gevierd Tsjechisch schrijver.

Tot slot zal Anton Scheepstra, uitgever en voormalig lid van het bestuur van de Noordelijke Afdeling, spreken over De doos van Passage, een prachtige cassette met maar liefst negen nieuwe dichtbundels én een bloemlezing hekeldichten.

De dichters die in De doos van Passage met een nieuwe bundel komen zijn Daniël Dee, Paul Gellings, Karel ten Haaf, Renée Luth, Ronald Ohlsen, Diana Ozon, debutante Pauline Sparreboom, Irene Wiersma en Willem Jan van Wijk. Drie van hen zullen de avond extra cachet geven door uit eigen werk voor te lezen: Renée Luth, Ronald Ohlsen en Irene Wiersma. Dat wordt een feestelijke gebeurtenis.

Natuurlijk is er ook weer gelegenheid voor zowel een voor- als nazit.

Voor meer informatie zie de uitnodiging met het programma.

 

De najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd op zondagmiddag 22 november jl. gehouden in de kleine voormalige Synagoge te Dalfsen, een intiem en sfeervol onderkomen. Namens het bestuur van de stichting die zorgdraagt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw werden onze leden gastvrij welkom geheten door Hannie Boers en Hans Pronk. Het aantal leden dat zich voor de bijeenkomst had aangemeld, was bij wijze van uitzondering geringer dan waarop we hadden gehoopt, maar dat stond een geanimeerd en onderhoudend samenzijn niet in de weg. Dat begon al bij de ontmoeting in grand café Het Oude Station, waar een broodmaaltijd met koffie, thee en frisdrank werd geserveerd. Gezamenlijk ging het vervolgens naar de Synagoge, in het centrum van Dalfsen.

Dalfsen2

Na een openingswoord door voorzitter Anton Brand hield de Zwolse schrijver-dichter-vertaler Paul Gellings een boeiende inleiding over het werk van Patrick Modiano, de Franse auteur aan wie vorig jaar de Nobelprijs voor de Literatuur werd toegekend. Gellings, die in 1999 aan de Rijksuniversiteit Leiden promoveerde op het proefschrift Le fardeau du nomade: poésie et mythe dans l’œuvre de Patrick Modiano, toonde zich kritisch over de kwaliteit van enkele Nederlandse vertalingen van de romans van Modiano en las een aantal fragmenten voor uit een essay dat hij onlangs bij uitgeverij Querido publiceerde, ter gelegenheid van het verschijnen van Modiano’s roman Om niet te verdwalen: een tocht door ‘Poëtisch Parijs’. Met veel smaak vertelde hij ten slotte over zijn ontmoetingen en correspondentie met de auteur – hetgeen mede leidde tot een levendige gedachtewisseling.

Dalfsen1Hans Pronk, die een keuze had uit wel drie lezingen, koos ervoor te spreken over de historie van de bescheiden joodse gemeenschap in Dalfsen. Die is in 1838 zelfstandig geworden – Dalfsen had zelfs een eigen joodse begraafplaats – en ging kort voor de Tweede Wereldoorlog, in 1937, op in de joodse gemeente van Zwolle. De Synagoge, die verviel tot een bouwval, kon uiteindelijk worden behouden en gerestaureerd, en functioneert heden ten dage als een cultureel centrum. Oud-bestuurslid Jan Kristen, ook aanwezig, viel Hans Pronk geregeld bij met illustratieve anekdotes over Dalfsen en de betekenis van kleine synagoges in Noord-Nederland.

Dalfsen3

Zelf had Jan Kristen het laatste woord, en dat was een prachtig oratorisch betoog over het werk van de dichter Herman Hendrik ter Balkt (1938-2015), gelardeerd met culinaire uitstapjes naar het bereiden van een haas. Onder verwijzing naar de gedichten van Ter Balkt haalde Kristen herinneringen op aan zijn jeugd in Twente. In zijn woorden vielen de taalkundige, de didacticus én de bestuurder te beluisteren – en een waarachtig bewonderaar van de poëzie van Ter Balkt, oftewel Habakuk II de Balker. Heel toepasselijk sloot Kristen zijn voordracht af met het declameren van Ter Balkts gedicht De hazen. Het was zo stil in de Synagoge dat je een speld kon horen vallen.

Het bestuur van de Noordelijke Afdeling komt binnenkort bijeen om de eerstvolgende bijeenkomst voor te bereiden, een sociëteitsavond in Groningen of andermaal ‘op locatie’. Daarover krijgen alle leden natuurlijk nader bericht.

Verslag: Anton Brand, foto’s: Gerrit Brand. Zie voor meer foto’s en en een filmpje van Jan Kristen de facebookpagina van Gerrit Brand.

De twaalfde sociëteitsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vond op dinsdag 24 maart jl. weer plaats in de bovenzaal van sociëteit De Sleutel in Groningen tijdens een goed verzorgd en smakelijk buffet. Dertig leden woonden de bijeenkomst bij en genoten van drie inspirerende voordrachten.

Nadat voorzitter Anton Brand de aanwezigen welkom had geheten, was het woord eerst aan Jan Jaap Heij, oud-conservator van het Drents Museum in Assen, en zijn dochter Eveline Heij. Jan Jaap Heij organiseerde in 1988 een tentoonstelling van het bewaard gebleven werk van de kunstschilder Marinus Julius van Raalte (1873-1944, in gevangenschap gestorven in het concentratiekamp Bergen-Belsen). Daardoor kwam hij onder andere in aanraking met een roman die Van Raalte aan het eind van de jaren dertig schreef, Een jaar in het leven, maar die ongepubliceerd bleef totdat hij die, samen met Eveline Heij, in 2014 uitgaf. Tijdens hun gezamenlijke presentatie toonde Jan Jaap Heij enkele schilderijen van Van Raalte en wees hij op de gelijkenis met de Amsterdamse stadsgezichten van G.H. Breitner, en vertelde Eveline Heij over de inhoud van de roman, het manuscript en de manier van uitgeven.

M.J. van Raalte, zelfportret uit 1910

De tweede spreker was literair vertaler Art Posthuma. In het voorjaar van 2014 verscheen bij Editie Leesmagazijn zijn vertaling van de novelle Bergfahrt van de Zwitsers-Duitse schrijver Ludwig Hohl (1904-1980), onder de titel Bergtocht. Die uitgave werd onlangs herdrukt, en voor dit najaar kondigde Ard Posthuma een nieuwe vertaling van werk van Hohl aan: een selectie uit Die Notizen. Naar aanleiding van de Hohls biografie door Anna Stüssi, zette Ard Posthuma uiteen dat Ludwig Hohl zijn belangrijkste werk al in de jaren dertig had geschreven en afgerond. Ook vertelde hij over de vele versies die Hohl van Bergfahrt maakte, diens bedrukkende temperament en de jaren dat Hohl in Den Haag woonde. Ard Posthuma rondde zijn inleiding af met het prachtig voorlezen van enkele fragmenten uit zijn vertaling.

 

Vertaling en biografie

Derde spreker was Douwe van der Bijl, medewerker van de Groninger Forum Bibliotheek en notoir kenner van de Groninger letterkundige geschiedenis. Tijdens zijn presentatie over de huizen van overleden schrijvers die in Groningen hebben gewoond en gewerkt werd hij geassisteerd door uitgever Anton Scheepstra, die ook de foto’s maakte die Douwe van der Bijl toonde. Tijdens stadswandelingen leidt Douwe van der Bijl geregeld belangstellenden rond langs de schrijvershuizen – en omdat veel aanwezigen die huizen kennen, ontstond een levendig gesprek tussen de sprekers en hun gehoor. Over de werkkamer van W.F. Hermans, bijvoorbeeld – in het torentje, of niet? – en over de kortste recensie van De klop op de deur van Ina Boudier-Bakker: ‘Niet open doen!’

 

Schrijvershuizen:

W.F. Hermans (Ossenmarkt-Spilsluizen) en Ina Boudier-Bakker (Noorderhaven)

Tijdens de bijeenkomst liet Anton Brand weten dat Douwe van der Bijl en Egge Knol weer bereid zijn gevonden om als kascommissie ter controle van het afgesloten boekjaar op te treden. Penningmeester Wim Hilberdink stelt hun de stukken ter beschikking.

Anton Brand nam afscheid van de bestuursleden Gerda Huisman en Anton Scheepstra en bedankte hen voor hun inzet en ideeën. Namens de Noordelijke Afdeling kregen beiden als blijk van waardering een exemplaar van Gids voor de wereldliteratuur van Pieter Steinz en Jet Steinz en van het Boekenweekgeschenk van Dimitri Verhulst, gesigneerd door de auteur. Op zijn beurt deed Anton Scheepstra de aanwezige leden een fraai en interessant boek cadeau: Arcadia der Poëten van Herman Sandman, over Het literaire leven in Groningen 1945-2005.

Om de ontstane vacatures te vervullen introduceerde Anton Brand twee kandidaten: Stefan van der Poel en Maarten Praamstra. Beiden zijn bereid in het bestuur zitting te nemen, Maarten Praamstra in de hoedanigheid van secretaris. Tegen de benoemingen bleken geen bezwaren te bestaan: beide kandidaten werden door de aanwezigen bij acclamatie verkozen.